Zapis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Obowiązujący od 1 listopada 2005 r. nowy zapis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest przepisem szczególnym w stosunku do pozostałych regulacji dotyczących zbiegu tytułów ubezpieczeń. Powoduje on bowiem zawsze powstanie obowiązku ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej przy

Zmiany wprowadzono ustawą z dn. 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 169, poz. 1412). Ta preferencyjna możliwość osktadkowania określona została w art. 18a ustawy z dn. 13 października !998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (przepis dodany przez art. I pkt 1 ustawy z dn. 1 lipca 2005 r. – DzU z 2005 r., nr 150, poz. 1248: zmieniającej m.in, ustawę z dn. 24 sierpnia 2005 r.), który przewiduje, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt. 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Należy przypomnieć, że zasadniczo w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek wynosi nie mniej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność rozumie się odpowiednio 60% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale bądź 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. jednoczesnym wykonywaniu umowy zlecenia za mniej niż odpowiednio 60% przeciętnego wynagrodzenia lub 30% minimalnego wynagrodzenia.

Leave a Reply